Szanowni Rodzice, 

uprzejmie informuję, że w dniu 3 września 2021 r. Prezydium Rady Rodziców podpisało umowę z PZU S.A. w sprawie ubezpieczenia NNW uczniów naszej szkoły na rok szkolny 2021/2022. 

Składki i sumy ubezpieczenia w porównaniu z rokiem ubiegłym pozostały na niezmienionym poziomie:
- przy sumie ubezpieczenia 25 000 zł - składka wynosi 35 zł,
- przy sumie ubezpieczenia 35 000 zł - składka wynosi 47 zł,
- przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł - składka wynosi 67 zł.

Jednocześnie informuję, że przy płatności za składkę do 30 września 2021 r., polisa obejmuje okres ubezpieczenia od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. Po tym terminie link znajdujący się w pliku ubezpieczenia nie będzie aktywny.

Ogólne Warunki ubezpieczenia (OWU) oraz instrukcję zgłaszania szkody - znajdziecie Państwo poniżej.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z agentem ubezpieczeniowym PZU S.A. p. Robertem Michalskim: 
- pod numerem telefonu: 605 530 266, 
- drogą mailową: robmichalski@agentpzu.pl

Pozostaję z poważaniem, 
Elżbieta Sączek 
Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie

Pobierz plik do ubezpieczenia NNW w r. szk. 2021/2022, a następnie naciśnij link na niebieskim polu:

(nnwedukacjaubestrefa-linkdooferty_1630690703.pdf)

Pobierz Plik:

OWU

PZU S.A. NNW EDUKACJA

Pobierz
(OWU PZU S.A. NNW EDUKACJA)

Pobierz Plik:

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ?

Pobierz
(plakat-jak zgosić szkodę)

Informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

dotycząca ubezpieczeń NNW uczniów w szkołach

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), sprawująca nadzór nad zakładami ubezpieczeń i pośrednikami ubezpieczeniowymi, wydała komunikat poświęcony problematyce oferowania ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej (dalej jako: ubezpieczenie NNW). Zasygnalizowano, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakłady ubezpieczeń powinny informować zainteresowanych (ubezpieczających, czyli szkół, a w dalszej kolejności przedstawicieli ustawowych ubezpieczonych, czyli rodziców) przede wszystkim o:
1) zakresie ochrony ubezpieczeniowej (tj. sytuacjach, których zaistnienie spowoduje możliwość wypłaty świadczenia),
2) procedurach likwidacyjnych (sposobie realizacji roszczeń w postaci wypłat świadczeń),
3) zależności pomiędzy wysokością sumy ubezpieczeni, czyli maksymalną wysokością do jakiej odpowiada zakład ubezpieczeń (ewentualnie podmiotów odpowiedzialności za  określone uszczerbki na zdrowiu), a wysokością świadczeń oraz powiazaniu tej kwestii z  wysokością składki.
 
Zakłady ubezpieczeń powinny przedstawić oferty ubezpieczeń w różnych wariantach zakresów ubezpieczenia i cen (wysokość składki), w taki sposób, aby wybór ostatecznej oferty nie był wynikiem sugestii co do wyboru wariantu najtańszego, ale był poprzedzony analizą realnych potrzeb ubezpieczonych. Według KNF takie działania zmierzające do  pogłębienia wiedzy w zakresie zawieranych umów ubezpieczenia zapobiegną podjęciu niewłaściwej decyzji dotyczącej wyboru wariantu ubezpieczenia, a tym samym rozczarowaniu wysokością kwot wypłacanych z tytułu uszczerbków na zdrowiu albo wręcz brakiem wypłat. Brak dopasowania oferty ubezpieczenia NNW do potrzeb ubezpieczanych dzieci i młodzieży szkolnej może skutkować sytuacją, w której wysokość świadczeń będzie na minimalnym poziomie i nie będzie stanowić w istocie realnie odczuwanej rekompensaty za doznany ból, ograniczoną mobilność i inne negatywne przeżycia oraz nie pokryje kosztów związanych z  odzyskiwaniem zdrowia.
 
W świetle przepisów prawa dotyczących ubezpieczenia na cudzy rachunek, ubezpieczający nie może otrzymywać wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z  oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Zakaz ten obejmuje również osoby działające na rzecz lub  w  imieniu ubezpieczającego (w szczególności dyrektorów szkół). Nie może zatem dochodzić do sytuacji, w których w zamian za wybór przez szkołę lub radę rodziców oferty ubezpieczenia NNW, zakłady ubezpieczeń przekazują gratyfikacje finansowe lub materialne ubezpieczającym, podmiotom działającym na rzecz lub w imieniu ubezpieczających, a także szkołom.
 
Szkoły nie powinny uwzględniać środków z funduszu prewencyjnego jako elementu oferty zakładu ubezpieczeń, od której zależeć może wybór konkretnego ubezpieczyciela. Zakłady ubezpieczeń nie są przy tym uprawnione do wykorzystywania środków z funduszu prewencyjnego jako elementu zwiększającego określone korzyści w ramach ubezpieczenia, w zamian za  wybór oferty. Fundusz prewencyjny może zostać wykorzystany tylko i  wyłącznie na finansowanie działalności prewencyjnej, tj. mającej na celu zmniejszenie ryzyka zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych (przykładowo na  infrastrukturę szkolną związaną z  bezpieczeństwem uczniów).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UBEZPIECZENIA Z POPRZEDNICH LAT!

Uwaga!

Z uwagi na możliwość dochodzenia roszczeń w okresie trzech lat od powstania zdarzenia, poniżej znajdziecie informacje do ubezpieczeń za poprzednie lata szkolne.

Ubezpieczenie NNW uczniów SP 150
na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Poniżej znajdziecie szczegóły dotyczące ubezpieczenia PZU S.A. NNW EDUKACJA na r. szk. 2020/2021. 

Polisa PZU S.A. - dostępne trzy warianty:

Suma ubezpieczenia
(w złotych)
Wartość składki
(w złotych)
Numer polisy
25 000 zł 35 zł 1053110954
35 000 zł 47 zł 1053110986
50 000 zł 67 zł 1053110988

Okres ubezpieczenia: od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

 
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z agentem ubezpieczeniowym PZU S.A. p. Robertem Michalskim:

  Tel.: 605 530 266
     E-mail: robmichalski@agentpzu.pl
 
Dodatkowo załączamy - patrz pliki do pobrania poniżej:

1. OWU - Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU S.A.,
2. ofertę NNW dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie,
3. instrukcję zgłaszania szkody i inne.

Pobierz Plik:

PRZYKŁADY MAKSYMALNYCH WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

dla różnych sum ubezpieczenia

Pobierz
(przykady maksymalnych wysokoci świadczeń)

Pobierz Plik:

DOKUMENT O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Pobierz
(dokument o produkcie ubezpieczeniowym)

Pobierz Plik:

PREZENTACJA NNW PZU S.A.

dla placówek oświatowych 2020

Pobierz
(prezentacja nnw pzu edukacja dla placówek oświatowych)

Pobierz Plik:

OFERTA NNW PZU S.A. EDUKACJA 2020

Pobierz
(oferta nnw pzu edukacja 2020)

Ubezpieczenie NNW uczniów SP 150

na rok szkolny 2019/2020

(poprzedni rok szkolny!)

 
Polisa Colonnade - dostępne trzy warianty:
 
Suma ubezpieczenia
(w złotych)
Składka
ubezpieczenia
(w złotych)
Numer polisy
20 000,00 45,00 4212100629
35 000,00 65,00 4212100630
50 000,00 100,00 4212100631
  

W przypadku likwidacji szkody za okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. (poprzedni rok szkolny),
prosimy o kontakt z Brokerem Ubezpieczeniowym:

  p. Łukasz Bedełek
 Tel.: 785 858 493
 E-mail: lukasz.bedelek@nordpartner.pl
 
Niezbędne dokumenty do pobrania znajdziecie w plikach poniżej.

Oferta ubezpieczenia NNW dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie - r. szk. 2019/2020:

Pobierz Plik:

Pobierz
(ofertaubezpieczeniannw-sp150.pdf)

OWU - Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Colonnade - r. szk. 2019/2020:

Pobierz Plik:

Pobierz
(owu_nnw_school_protect.pdf)

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna przystąpienia do ubezpieczenia - r. szk. 2019/2020:

Pobierz Plik:

Pobierz
(owiadczenie_indywidualne-przystapieniedonnw.pdf)

Tabela do uzupełnienia dla Skarbnika klasowego - lista grupowego ubezpieczenia - r. szk. 2019/2020:

Pobierz Plik:

Pobierz
(listadonnwiwytycznedlaskarbnikwgrup.pdf)

Formularz zgłoszenia szkody - r. szk. 2019/2020:

Pobierz Plik:

Pobierz
(formularzzgoszeniaroszczenia-colonnade.pdf)

Ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2018/19

 
Polisa: Colonade
Suma ubezpieczenia: 45.000 - 50.000 zł w zależności od wariantu (dostępne są 3 warianty)
Składka roczna - 42 - 75 zł od ucznia w zależności od wariantu
 
Zachęcamy do zapoznania się z warunkami nowej polisy NNW dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 150:

1. Ogólne Warunki ubezpieczenia NNW: 
data/files/owu_nnw_school_protect_2604_2018_z.pdf
 
2. Oferta ubezpieczenia NNW dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 150 w Warszawie na rok szkolny 2018/2019:
data/files/ofertannwszkolne2018.2019_sp_150_int1.pdf
 
3. Zgłoszenie szkody:
data/files/zgoszenie_szkodycolonnade2018_2019_1537647445.pdf
 
W przypadku pytań prosimy kontaktować się z brokerem ubezpieczenia:
Broker Gold Marzena Spaniał
Tel.: 605 170 879
email: marzena.spanial@broker-gold.pl